Úvodní strana

Ing. Jiří Hušek, ředitel regionálního pracoviště Liberecko AOPK ČR

Klečová louka, autor: Tomáš Exner

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je instituce zajišťující odbornou a praktickou péči o přírodu a krajinu včetně poskytování dotací a státní správy. Tu zajišťuje zejména v chráněných krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích a památkách mimo CHKO. Ředitelem regionálního pracoviště Liberecko, pod které spadají kromě Libereckého kraje i CHKO Jizerské hory, Lužické hory a Český ráj je Ing. Jiří Hušek, který se Správou CHKO Jizerské hory spolupracoval již v době středoškolských a vysokoškolských studií. V roce 1982 absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, poté nastoupil do lesnického provozu v oblasti Jizerských hor a v roce 1997 se stal vedoucím Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Ředitelem regionálního pracoviště je od roku 2015.


Svou pracovní kariéru jste začínal v době ekologické katastrofy, kdy se Jizerské hory potýkaly s imisně-kůrovcovou kalamitou. Popište nám, jak Jizerky v 80. letech vypadaly a jaká byla tou dobou Vaše práce.

Dnes s odstupem čtyř desetiletí si už opravdu málokdo kromě pamětníků dokáže představit Jizerky 80.let. Lesy přeměněné po sklářské kolonizaci hor v uplynulých staletích na smrkové monokultury velkoplošně usychaly vlivem imisí z polských a německých elektráren a staly se snadnou kořistí škůdců včetně dnes dobře známých kůrovců. Tehdejší lesníci v honbě za ekonomickým ziskem a plněním plánu za pomoci těžké techniky prakticky odlesnili celou náhorní plošinu o rozloze přes sto čtverečních kilometrů. Obrazem hor tak byla měsíční krajina s nekonečnými holinami a erozními rýhami nebo naopak asfaltovými silnicemi místo někdejších cest. Horské louky byly dílem devastovány intenzivním socialistickým zemědělstvím nebo naopak zanedbány zarůstaly náletem, byla to doba regulace vodních toků nebo plošného odvodňování pozemků, velkou jizvou se do klínu hor zakusovala právě budovaná Josefodolská přehrada... Zkrátka obraz vrcholného socialismu, kdy po dvaceti letech od jejího vyhlášení se vážně uvažovalo o zrušení chráněné krajinné oblasti. Já jsem tou dobou prošel řadou pozic v lesním provozu na frýdlantské straně hor, od lesního přes vedoucího střediska, hlavního technologa závodu až po zástupce ředitele v lesní akciové společnosti po reorganizaci státních lesů v roce 1992. Poměrně úzce jsem přitom spolupracoval i s ochranou přírody a s odstupem času mohu říct, že jsem byl u všeho špatného i dobrého, co se od konce 70.let v Jizerských horách událo.  

Co považujete za svůj největší pracovní úspěch od doby, kdy jste se stal vedoucím Správy CHKO Jizerské hory?

Jistě bych mohl jmenovat některé významé milníky v ochraně zdejší přírody od vyhlášení jedné z největších národních přírodních rezervací v ČR, Jizerskohorských bučin, v roce 1999, přes zařazení jizerskohorských rašelinišť na „ramsarský“ seznam mezinárodně významných mokřadů v roce 2012 až po nedávné zařazení Jizerskohorských bučin na seznam světového dědictví UNESCO jako první takové lokality v ČR. Důležitější je ovšem celkový obraz Jizerských hor, který dnes už zdaleka nenaplňuje onen výše zmíněný apokalyptický popis. Jizerky se opět přes různé zájmové tlaky v době, která příliš nepřeje ochraně přírody stávají harmonickou krajinou, ve které byla před lety CHKO vyhlášena. Lesy postupně regenerují, stávají se pestřejšími a stabilnějšími. Vodní režim se upravuje revitalizací dříve odvodněných rašelinišť, napřímených potoků nebo zakládáním nových mokřadů. Cenné louky mají své hospodáře nebo o ty nejhodnotnější pečuje přímo ochrana přírody. Většinou se daří udržet i přijatelnou podobu územních plánů obcí a kultivovaný vzhled nových staveb. To všechno se vede ve spolupráci s vlastníky a správci pozemků, hospodáři nebo s obcemi. S těmi všemi se podařilo ke vzájemnému prospěchu navázat a rozvíjet korektní partnerské vztahy.

Které místo v Jizerských horách je podle Vás to nejzajímavější a proč?

Pro každého je to trochu jinak. Pro lesníka to mohou být ohromné bučiny na severních svazích hor, přírodovědce nadchne severská příroda jizerských rašelinišť, milovník historie a lidové architektury míří do horských obcí Jablonecka a Tanvaldska, na Jizerku, do Kristiánova nebo do Hejnic. Sportovce nadchne Jizerská magistrála či novoměstský singltrek. Turista si vychutná výhledy z nesčetných rozhleden nebo skalních vyhlídek. Pro mě jsou to tak trochu všechna tato místa a ještě mnoho dalších. 

Některá místa v Jizerkách jsou v sezóně přetížená vysokou návštěvností. Které části hor jsou z Vašeho pohledu nedoceněné a zasloužily by si naopak větší pozornost?

Jizerky díky své atraktivitě a vinou snadné dostupnosti z blízkých velkých měst, včetně Prahy, trpí moderní chorobou, kterou jsme si zvykli označovat poněkud  ošklivým výrazem „overturismus“.  Jsou jedním z nejnavštěvovanějších chráněných území u nás (mimochodem - sousednímu Krkonošskému národnímu parku patří první místo v počtu návštěvníků na jednotku plochy mezi všemi národními parky světa!). Pokud nasměrujeme návštěvníky z aktuálně oblíbených míst a tras do klidnějších částí hor, nedojde ke snížení zátěže lokalit dnes frekventovaných, naopak zatížíme místa dosud klidná. To je opakovaně ověřený proncip. Z tohoto pohledu ve smyslu vaší otázky musím říci, že v Jizerských horách nejsou části, které by si „zasloužily větší pozornost“. Ale abych byl pozitivní, jsou nedaleká místa mimo vlastní hory, která jsou pro návštěvníky mimořádně atraktivní, zvýšená návštěvnost by jim nijak neuškodila a naopak by mohla významně pomoci místní ekonomice. Takovým stále ještě neobjeveným územím je určitě Frýdlantsko.

V čem jsou Jizerky podle Vás jedinečné v celosvětovém měřítku?

Opět bych mohl zmínit známky nejvyšší světové kvality, které propůjčil Jizerkám ramsarský výbor zařazením zdejších rašelinišť mezi mezinárodně významné mokřady nebo UNESCO zapsáním bučin na seznam světového přírodního dědictví. Mohl bych mluvit o Jizerské oblasti tmavé oblohy, která vznikla jako první mezinárodní území tohoto typu na světě. Pro mě jsou ovšem jedinečné zejména jako krajina absolutních kontrastů. Na jedné straně člověkem intenzivně využívané území, dovedené na přelomu tisíciletí až k ekologické katastrofě, na straně druhé pak zachovalá místa, která patří k nejcennějším přírodním pozoruhodnostem nejenom na úrovni našeho státu, ale minimálně v celé střední Evropě. A pro mě jsou Jizerky v celosvětovém měřítku jedinečné zejména proto, že jsem tady doma.

Po coronavirové krizi vnímáme větší návštěvnost turistů v určitých částech Jizerek. Jsou s tím spojené i nějaké problémy?
Jizerky byly návštěvnicky extrémně zatížené už před covidem a tato pandemie změnila zvyky mnoha dalších lidí, které vyhnala z měst a nákupních center do „bezpečnější“ přírody. Bohužel se vzorci chování, které daleko spíš odpovídají zábavnímu parku než chráněné krajině. Objevil se nový profil návštěvníka, nepřipraveného, nevhodně vybaveného, bez respektu nejen k přírodě, ale i k místním obyvatelům a k cizímu majetku, návštěvníka poněkud bezohledného a závislého na službách. Ale abychom byli spravedliví - podobní návštěvníci tu byli už před covidem, typicky třeba ti, kteří Jizerky nevnímají jako krajinu, navíc chráněnou, ale pouze jako „sportovní náčiní“. Dnes mohu říci, že se situace poněkud uklidnila. Část covidových návštěvníků se zřejmě vrátila do pro ně příjemnějšího prostředí velkoměst a ti, kteří zůstali, už nejsou v přírodě nováčky a svoje chování poněkud upravili. Bylo by ovšem liché domnívat se, že se návštěvnost Jizerek bude snižovat a že sem budou směřovat jenom ochránci přírody nebo skauti. Bez jisté regulace se ani v budoucnu neobejdeme, jistá naděje ovšem spočívá v osvětě a pozitivní práci s návštěvníky. Rádi přitom budeme, tak jako doposud, spolupracovat se samosprávami a poskytovateli služeb v cestovním ruchu.
Náhled pro tisk
Vytvořeno 4.5.2023 21:35:42 | přečteno 275x | zakova.jana
load