Úvodní strana

Příroda kolem nás

Na Čihadle, autor: Tomáš Exner

Jedinečná a dechberoucí, v každém okamžiku, v každém ročním období je příroda Jizerských hor. Letošní významné jubileum patří Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, která byla vyhlášena přesně před 55 lety. Podívejme se společně na to, čím se můžeme v přírodě kolem nás nechat učarovat.

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Značnou část Turistického regionu Jizerské hory tvoří CHKO Jizerské hory. Jedná se o jedno z nejstarších velkoplošných chráněných území v republice, téměř ze tří čtvrtin jde o lesy. Nacházejí se zde 3 národní přírodní rezervace, 13 přírodních rezervací a 12 přírodních památek.

K těm nejvýznamnějším lokalitám CHKO patří Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. O její jedinečnosti svědčí i zápis na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Jizerskohorské bučiny se tak v roce 2021 staly první přírodní lokalitou v České republice, která se na seznam dostala. Vedle Jizerskohorských bučin nesou statut národní přírodní památky také Rašeliniště Jizerky a Rašeliniště Jizery.

Typický krajinný celek oblasti tvoří hluboké lesy, rašeliniště, horské toky, ale také okrajové části s loukami a poli a v neposlední řadě rozptýlená zástavba, která má charakter lidové architektury.

Více o CHKO se dozvíte ZDE.

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, přírodní památka UNESCO

Jizerskohorské bučiny se rozprostírají na severním úbočí Jizerských hor a zabírají plochu přibližně 27 km². Tento významný ekosystém smíšeného lesa s převahou buků se rozprostírá na svažitém terénu, ve kterém člověk svých stop příliš nezanechal. Jizerskohorské bučiny jsou jedním z nejzachovalejších přírodních míst hor. 

V červenci 2021 byly jejich dvě jádrové části, Poledník a Štolpich, zapsány mezi přírodní památky UNESCO. Lokalita světového dědictví UNESCO a její ochranné pásmo zabírají plochu 634 ha.

Zajímavostí rezervace jsou skalní útvary, skalní věže, skalní vyhlídky a vodopády. Setkáte se tu s rozmanitou faunou i flórou. Roste tu zákonem chráněná lilie zlatohlavá a měsíčnice vytrvalá. Koruny stromů obývá výr velký, včelojed lesní nebo čáp černý. Jizerskohorské bučiny jsou převážně přístupné jen pro pěší turisty na značených trasách.

Více informací a praktických rad se dozvíte ZDE.

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky

Nejrozsáhlejší přístupné rašeliniště hor se nachází kolem volně meandrující říčky Jizerky s přítoky Pařezitého, Jílového a Safírového potoka. V těchto místech panují extrémní klimatické podmínky. Průměrné roční teploty dosahují pouhých 4°C, v zimě klesají teploty pod -30°C. Unikátem zdejší oblasti je výskyt minerálů v náplavech Jizerky a zejména Safírového potoka. Těžba drahých kamenů dala věhlas osadě Jizerka.

 
Rašeliniště je přístupné po povalovém chodníku a plošině s rozhledem na Vyhlídkovou louku s jezírky. Prochází tudy Naučná stezka Tři izeríny. Na rašeliništi hojně roste rosnatka okrouhlolistá, jasně červená masožravka, která se živí hmyzem. Louky jsou oblíbeným tokaništěm tetřívka obecného.

Přírodní rezervace Bukovec a Pralouka

Přírodní rezervace Bukovec je území s lesnatým čedičovým vrchem Bukovcem a přilehlé louky. Nachází se nedaleko osady Jizerka. Mezi Bukovcem a Jizerkou se můžete kochat pohledem na Pralouku. Bukovec je nejbohatší lokalitou v CHKO a je také zoologicky cenným územím. 

Kopec porůstají bučiny a suťové lesy, roste tu například lýkovec jedovatý. V lučních mokřadech pravidelně rozkvétá upolín nejvyšší, žlutě kvetoucí rostilna, kterou najdete ve znaku CHKO Jizerské hory. 

Přirozeným bezlesím je Pralouka pod Bukovcem, která tu byla údajně už před prvním osídlením. Vznik bezlezí byl pravděpodobně způsoben sněhem, který se na této závětrné straně kopce ukládal a neumožňoval tak růst dřevin. Místa pak spásala zvěř a tím dala vzniknout budoucí louce.

Přírodní rezervace Na čihadle

Jedno z nejvýznamnějších rašelinišť Jizerských hor vyniká množstvím větších jezírek a vrchovištními útvary. Vyskytuje se zde řada vzácných rostlin. Vedle rosnatky okrouhlolisté je to blatnice bahenní, kriticky ohrožený druh, nebo suchopýrek trsnatý, který se dokáže vypořádat i s nadmořskou výškou 2000 metrů. V oblasti žije vzácný druh pavouka, slíďák vrchovištní. Pravidelně se zde objevuje i tetřívek obecný.

Rezervace je oplocena, aby nedocházelo k poškození zvěří. Přístupná je po povalovém chodníku, na jehož konci je vyhlídková věž. Název rezervace je odvozen od čihadla, místa, kde čihaři neboli ptáčníci v dřevěné boudě čekali na přílet zpěvného ptactva. Čihařsví bylo prastaré řemeslo, které k Jizerským horám patřilo více, než ke kterýmkoli jiným horám u nás.

Přírodní rezervace Jedlový důl

Přírodní rezervace se rozkládá v údolí potoka Jedlová, který je přítokem řeky Kamenice. Nachází se nedaleko centra Josefova Dolu a je významná z pohledu hydrogeologického, geomorfologického i botanického. Tok potoka je plný vodopádů, kaskád, peřejí i skalních útvarů. r desítek metrů nad hranicí rezervace se nachází vodopád Jedlová. Územím prochází Naučná stezka Jedlový důl.

V rezervaci se vyskytují vzácné druhy rostlin, jako je violka bahenní či dokonce violka dvoukvětá, extrémně vzácný druh v Jizerských horách. Ve zdejších smíšených horských lesích hnízdí sýc rousný, datel černý či ořešňík kropenatý.
 

Přírodní památka Rádlo

Typicky podhorskou krajinu představuje Přírodní památka Rádlo. Kosená mokřadní louka s lužní vegetací a drobné rašeliniště je místem, kde se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin. Hojně tu roste prstnatec májový, fialově kvetoucí orchidej dorůstající výšky až 60 centimetrů, vachta trojlistá, lidově zvaná hořký jetel a v rašelinných částech se setkáte s rosnatkou okrouhlolistou.

Přírodní rezervace Klikvová a Nová louka

Na rozvodí Bílé a Černé Nisy se nachází komplex rašelinných louček, kde hojně roste klikva bahenní, která dala název této lokalitě. Jedná se o nejníže položené chráněné rašeliniště. Klikvová louka však není veřejnosti přístupná. Nedaleko odtud se v blízkosti Šámalovy chaty rozkládá chráněné rašeliniště Nová louka. Rašelinnou louku zde protíná cesta a setkáte se tu s podobnými druhy rostlin, jako jsou na Klikvové louce. Vedle klikvy bahenní tu roste například suchopýrek trsnatý. V lokalitě hnízdí hýl obecný, žluna šedá a ořešník kropenatý.

Přírodní rezervace Meandry Smědé

V severní části Frýdlantska se mimo CHKO Jizerské hory rozprostírá Přírodní rezervace Meandry Smědé. Přirozeně meandrující řeka tu vytváří slepá ramena a štěrkopískové náplavy. Součástí rezervace je Dubový rybník, ornitologicky významná lokalita severních Čech. Rybník patří k největším a nejstarším rybníkům na Frýdlantsku a jeho historie sahá až do 16. století. Na jeho hrázi rostou mohutné duby letní a duby červené, které daly název tomuto místu.

V přilehlých lesích roste lilie zlatohlavá, plicník obecný a plicník tmavý. V mokřadech u Dubového rybníka se vyskytuje ďáblík bahenní, který bývá někdy pěstován jako okrasná rostlina. V údolí Smědé žije celá řada vzácných živočichů, z nichž je minimálně 40 chráněno zákonem. Setkáte se tu s vydrou říční, blatnicí skvrnitou, žábou, která byla dříve známá jako blatnice česneková. Kolem Dubového rybníku hnízdí sýček obecný, v březích řeky se vyskytuje ledňáček říční, na štěrkopískových náplavách pavouk slíďák břehový a mezi zvuky ptactva jasně rozpoznáte volání volavky popelavé. Pravidelně tu hnízdí také jeřáb popelavý, který je symbolem vznešenosti, štěstí a dlouhověkosti. Fascinující podívanou jsou jeho námluvní tance.

Příroda Jizerek

upolín nejvyšší, autor: Radim Hlaváč

upolín nejvyšší

 
Malý Štolpich, autor: Petr Musil

Malý Štolpich

 
mlok skvrnitý, autor: Radim Hlaváč

mlok skvrnitý

 
Safírový potok, autor: Matyáš Gál

Safírový potok

 
jeřáb popelavý, autor: Radim Hlaváč

jeřáb popelavý

 
Pytlácké kameny, autor: Matyáš Gál

Pytlácké kameny

 
prstnatec májový, autor: Radim Hlaváč

prstnatec májový

 
Klečová louka, autor: Tomáš Exner

Klečová louka

 
kulíšek nejmenší, autor: Radim Hlaváč

kulíšek nejmenší

 
Zelený kámen, autor: Petr Musil

Zelený kámen

 
 
Náhled pro tisk
Vytvořeno 27.1.2023 22:58:43 | přečteno 228x | zakova.jana
load